Menu
WINKELWAGEN

Actievoorwaarden Black Friday

Actievoorwaarden ‘Black Friday’ Algemeen

1. De ‘Black Friday’ (hierna: de “Actie"] begint op vrijdag 27 november 2020 om 00:00 uur. De Actie eindigt op maandag 30 november 2020 om 23.59 uur (hierna: de “Actieperiode”].

2. Organisator van deze Actie is Mediart-Judan Medical BV., gevestigd en kantoorhoudende te 4671 HB Dinteloord aan de Oliemolen 13, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20067371 (hierna: “Mediart-Judan Medical BV”].

3. Deze Actie geldt in het bedrijfspand en op de webshop www.fysiomaterialen.nl.

4. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden ‘Black Friday’ actie (hierna: de “Actievoorwaarden"]. Mediart-Judan Medical BV en de deelnemers zijn gebonden aan deze Actievoorwaarden.

Inhoud van de Actie

5. Tijdens de Actieperiode ontvangen de deelnemers een korting op geselecteerde producten. Let  op, de aanbiedingen kunnen  binnen  de Actieperiode van dag tot dag verschillen. De korting wordt berekend over de standaard verkoopprijs en is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en staffelprijzen. Eventuele prijsafspraken worden toegepast indien deze een hogere korting bedragen dan de Actie korting.

Deelname aan de Actie

6. Deelname aan de Actie staat open voor iedere natuurlijke persoon die volgens de wet handelingsbekwaam is en handelt als consument. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan de Actie als zij rechtsgeldig vertegenwoordigd worden. Deze Actie geldt niet voor handelaren en andere personen die bedrijfs- of beroepsmatig handelen.

7. Aan deelname aan deze Actie zijn geen verdere kosten verbonden.

8. Voor deze Actie geldt: op = op. De korting is alleen van toepassing op de huidige voorraad. Mediart-Judan Medical BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het uitverkocht raken van deelnemende actieproducten of bijbehorende cadeaus op een bepaald moment gedurende de Actieperiode.

9. In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op de Actievoorwaarden is Mediart-Judan Medical BV gerechtigd deelnemers uit te sluiten. Mediart-Judan Medical BV kan dit doen op basis van een vermoeden en is niet verplicht de deelnemer hierover te informeren of bewijs te leveren.

10. De tijdens de Actie geldende korting is strikt persoonlijk, niet inwisselbaar voor goederen en/of diensten en niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediart-Judan Medical BV

Retourenbeleid

11. Deelnemers aan de Actie mogen deelnemende actieproducten retourneren mits zij voldoen aan het retourenbeleid zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden.

Vraqen/klachten

12. Heb je een vraag over deze Actie? Neem dan contact met ons op.

13. Heb je een klacht naar aanleiding van deze Actie? Neem dan contact met ons op.

Slotbepalinqen

14. Mediart-Judan Medical BV is niet aansprakelijk voor, maar niet beperkt tot: druk- en zetfouten op de website of in andere communicatie-uitingen, storingen aan en/of fouten van het netwerk, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelnamegegevens of schade veroorzaakt door of verband houdende met de Actie of anderszins. Mediart-Judan Medical BV sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

15. Mediart-Judan Medical BV behoudt zich het recht voor de Actievoorwaarden en/of de Actie eenzijdig en tussentijds te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

16. Niets met betrekking tot de Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediart-Judan Medical BV.

17. Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Mediart-Judan Medical BV en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant kennis, tenzij Mediart-Judan Medical BV er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.